Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ»

ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Ιδρύεται σωματείο – μη κερδοσκοπικό με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ (Σ.Φ.Σ.) με έδρα την πόλη της Αθήνας. Η επωνυμία του σωματείου θα αποδίδεται στις τέσσερις γλώσσες που χρησιμοποιούνται στους σιδηρόδρομους ως εξής : α) Γαλλικά: «Association des amis de Chemin de fer», β) Αγγλικά: «The Accosioation on the friends of the railway», γ) Γερμανικά : «Verband der Eisenbahn Freuede» και δ) Ιταλικά Associazione Amici della Ferrovia».

Η σφραγίδα του σωματείου, με την οποία θα σφραγίζονται όλα τα εξερχόμενα έγγραφα θα είναι στρογγυλή και θα φέρει περιφερειακώς και με κεφαλαία γράμματα την φράση «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ – ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1983», στον δε χώρο του κέντρου της θα φέρει σχεδιασμένη γραμμική πρόσοψη ατμομηχανής και κάτω από αυτήν σύμπλεγμα των αρχικών κεφαλαίων γραμμάτων Σ.Φ.Σ.

Οπου στο παρόν καταστατικό αναφέρεται ο όρος σιδηρόδρομος, εννοείται κάθε όχημα χερσαίας μεταφοράς μεμονωμένο ή κατά συστοιχία, κινούμενο επί σιδηροτροχιών, μετά των αναγκαίων εγκαταστάσεων και συστημάτων υποδομής και υποστήριξης, για την εξασφάλιση της λειτουργίας του.

ΑΡΘΡΟ 2ο - ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Σκοποί του Σωματείου είναι :

α) Η διάδοση της αγάπης προς τον σιδηρόδρομο

β) Η υποστήριξη και η προώθηση της βελτίωσης και ανάπτυξης του σιδηρόδρομου στην Ελλάδα και διεθνώς.

γ) Η προβολή του σιδηρόδρομου σαν μέσου μεταφοράς.

δ) Η μελέτη της σιδηροδρομικής αρχαιολογίας ως υποκλάδου της βιομηχανικής αρχαιολογίας.

ε) Η δημιουργία και τήρηση ιστορικού αρχείου σχετικά με την εξέλιξη του σιδηρόδρομου στην Ελλάδα και διεθνώς.

στ) Η δημιουργία και τήρηση πάσης φύσεως τεκμηριωτικών αρχείων όπως π.χ. τεχνικού, συγκοινωνιακού, αναπτυξιακού κ.λπ.

ζ) Η συγκέντρωση , ταξινόμηση και διαφύλαξη σιδηροδρομικού υλικού πάσης φύσεως και ντοκουμέντων σχετικών με τον σιδηρόδρομο.

η) Η πραγματοποίηση ερευνών και η σύνταξη πάσης φύσεως μελετών, επιθεμάτων που αφορούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τον σιδηρόδρομο.

θ) Η συμπαράσταση και συνεργασία με όλους τους Φορείς που έχουν σχέση με τον σιδηρόδρομο, άμεσα ή έμμεσα, με στόχο την καλύτερη προώθηση των σκοπών του συλλόγου και την διάδοση και επέκταση του σιδηρόδρομου.

ι) Η πρώθηση της οικολογίας μέσω του σιδηρόδρομου και προβολή του τελευταίου σαν οικολογικού μέσου μεταφοράς.

ια) Η οργάνωση πολιτιστικών, επιστημονικών, μορφωτικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων σχετιζομένων άμεσα ή έμμεσα με τον σιδηρόδρομο, ιδιαίτερα με διοργάνωση ομιλιών, προβολών, εκθέσεων κ.λπ. καθώς και ψυχαγωγικών των μελών έστω και μη σχετιζομένων με τον σιδηρόδρομο.

ιβ ) Η συμπαράσταση, υποβοήθηση και συμμετοχή στις προσπάθειες και ενέργειες, από οπουδήποτε και αν προέρχονται, που συντείνουν στην ανάπτυξη και λειτουργία, τόσο του Σιδηροδρομικού Μουσείου του ΟΣΕ, όσο και άλλων ανάλογων μουσείων που αφορούν τα μέσα σταθερής τροχιάς και καταργημένων ή εγκαταλελειμένων σιδηροδρομικών γραμμών.

ιγ) Η προώθηση και ανάπτυξη του σιδηροδρομικού μοντελισμού.

Τα ανωτέρω θα επιδιωθούν δια παντός νομίμου μέσου και τρόπου, ακόμα και με συνεργασία με τους κατάλληλους κατά περίπτωση ορείς και άτομα, τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 3ο – ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Μέλος του Σωματείου μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε Ελληνας ή και αλλοδαπός εφ΄’ όσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και αποδέχεται τους σκοπούς του σωματείου. Τα μέλη διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα. Το μέλος με την εγγραφή του αποδέχεται τους σκοπούς του σωματείου και υποχρεούται να συμβάλλει στην προώθησή τους.

α) Τακτικά μέλη

Τακτικά μέλη είναι όσοι εγγράφονται, ύστερα από αίτησή τους και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ’ όσον πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος καταστατικού.

β) Επίτιμα μέλη

Η ιδιότητα του επίτιμου μελους συνιστά τιμητική διάκριση απονεμόμενη κατά τις διατάξεις του άρθρου 22 του παρόντος.

Τα επίτιμα μέλη δύνανται να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα λόγου και απολαμβάνουν όλων των παροχών του σωματείου, δεν υποχρεούνται στην καταβολή εγγραφής, συνδρομής και εισφορών, δεν εκλέγονται μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεκγτικής Επιτροπής ούτε και οποιουδήποτε άλλου οργάνου του σωματείου από τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό, δεν λαμβάνουν μέρος στις ψηφορορίες και δεν προσμετρώνται για την διακρίβωση απαρτίας κατά τις Γενικες Συνελεύσεις.

ΑΡΘΡΟ 4ο – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ – ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Κάθε νέο τακτικό μέλος, μόλις γίνει δεκτή η αίτησή του, καταβάλλει ως δικαίωμα εγγραφής του στο σωματείο το ποσόν που ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται επίσης να καταβάλλουν κάθε μήνα την μηνιαία συνδρομή. Το ύψος της μηνιαίας συνδρομής καθορίζεται επίσης με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο, δύναται να ορίσει ότι οι μηνιαίες συνδρομές θα εισπράττονται μια ή δυο φορές τον χρόνο.

Κάθε μέλος του σωματέιου έστω και επίτιμο, έχει το δικαίωμα να προσφέρει έκτακτη εισφορά προς τον Σύλλογο, εις χρήμα ή εις είδος, πέραν των τακτικών συνδρομών. Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματέιου δύναται να την αρνηθεί.

Το Διοικτικό Συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία 4/5 των παρόντων μελών, δύναται να επιβάλει έκτακτες εισφορές στα τακτικά μέλη του σωματείου, η οποία δεν θα ξεπερνά το ύψος της ετήσιας συνδρομής. Μεγαλύτερο ποσό επιβάλλεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΑΡΘΡΟ 5ο

Ολα τα μέλη του σωματείου έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εκδηλώσεις, δραστηριότητες, επιτροπές, ομάδες εργασίας, τομείς κ.λπ. του Συλλόγου.

Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα της οικειοθελούς αποχώρησης από τον Σύλλογο κατόπιν έγγραφης γνωστοποίησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, μηγ δυνάμενο όμως να ζητήσει επιστροφή εισφορών ή άλλων καταβολών. Η αναγγελία αποχώρησης πρέπει να γίνει πριν από τρείς μήνες και εν πάσει περιπτώσει ισχύει για το τέλος κάθε ημερολογιακού εξαμήνου (30 Ιουνίου ή 31 Δεκεμβρίου).

‘Ολα τα μέλη του σωματείου έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές του Συνελεύσεις.

Μέλη τα οποία δεν είναι ταμειακώς ενήμερα, εξαιρούνται των τυχόν ειδικών παροχών, εκπτώσεων, διευκολύνσεων κ.λπ που απολαμβάνουν τα υπόλοιπα μέλη.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Ολα τα μέλη υποχρεούνται να συμμορφούνται προς τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τους εσωτερικούς κανονισμούς και τις αποφάσεις τόσο της Γενικής Συνελεύσεως όσον και του Διοικητικού Συμβουλίου. Μέλη τα οποία συμμετέχουν σε συλλογικό όργανο (Διοικητικό Συμβούλιο, επιτροπές, ομάδες εργασίας κ.λπ), υποχρεούνται να εκπληρώνουν τα καθήκοντα που έχουν αναλάβει και να συμβάλλουν στην εκτέλεση των λαμβανομένων αποφάσεων από το συλλογικό όργανο. Η μη συμμόρφωσή τους με την υποχρέωση αυτή συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει διάφορα καθήκοντα στα μέλη του Σωματείου, μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία όμως δύναται να μην τα αποδεχθούν, αν δεν υποχρεούνται από διάταξη του παρόντος Καταστατικού ή του Νόμου.

ΑΡΘΡΟ 7ο – ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Πόροι του Σωματείου είναι :

α) Τα δικαιώματα εγγραφής νέων μελών

β) Οι μηνιαίες συνδρομές των μελών

γ) Οι έκτακτες εισφορές που ορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος.

δ) Οι δωρεές προς το σωματείο φυσικών ή νομικών προσώπων, ασχέτως αν είναι μέλη του ή όχι, καθώς και Οργανισμών ή του Ελληνικού Δημοσίου. Επίσης επιδοτήσεις ή χρηματοδοτήσεις εκ μέρους Δημοσίου Οργανισμού, Νοιμικών Προσώπων Ι.Δ. ή Δ.Δ. και Οργάνων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

ε) Προϊόν τυχόν εράνων ή λαχειοφόρου αγοράς ή διαφόρων εκδηλώσεων.

στ) Κληρονομίες ή κληροδοσίες εν γένει που καταλίπονται προς το σωματείο και θα γίνουν αποδεκτές με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 8ο – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Η διαχειριστική περίοδος συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος.

Η διαχείριση ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συντάσει τον οικονομικό προϋπολογισμό του προσεχούς έτους, τον οποίον και υποβάλλει για έγκριση στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών.

Στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται επίσης από το Διοικητικό Συμβούλιο, και ο οικονομικός απολογισμός του διαρρεύσαντος έτους. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει αυτόν και απαλλάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή τον απορρίπτει.

ΑΡΘΡΟ 9ο – ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

‘Οργανα του Σωματείου είναι :

α) Η Γενική Συνέλευση

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο, και

γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή

ΑΡΘΡΟ 10ο – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΥ

Το σωματείο διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση και το οποίο απαρτίζεται από πέντε μέλη.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ετήσια.

Το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πλειοψηφίσαντα σύμβουλο και εάν αυτός αμελήσει πέραν των δέκα (10) ημερών από της εκλογής, από οποιονδήποτε σύμβουλο και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντα Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία. Μέχρι την εκλογή του Προέδρου, προεδρεύει όποιος από τους παρισταμένους έχει λάβει τις περισσότερες ψήφους. Στη συνέχεια συνεδριάζει μαζί με το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο και παραλαμβάνει την διοίκηση του σωματείου.

Οι επιλαχόντες κατά τις αρχαιρεσίες είναι αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ’ όσον έλαβαν τουλάχιστον τρρίς (3) Ψήφους όσοι και αν ψήφισαν.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να εκλεγεί οποιοδήπτοε μέλος του σωματείου φυσικό πρόσωπο, εφ’ όσον είναι Ελληνας πολίτης, έχουν παρέλθει τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από της ημέρας υποβολής αιτήσεώς του εγγραφής μέλους και δεν οφείλει οποιοδήποτε ποσόν στο σωματείο από εισφορές ή άλλη αιτία.

ΑΡΘΡΟ 11ο – ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται προσωπικώς και ελληλεγγύως για τις αποφάσεις που έλαβαν και υποχρεούνται εις την εκπλήρωση των υποχρεώσεών των που απορρέουν από τον νόμο το παρόν καταστατικό, τους εσωτερικούς κανονισμούς και τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως. Τα μέλη δεν ευθύνονται για αποφάσεις που ελήφθησαν κατά την απουσία τους ή με διαφωνία τους, εφ’ όσον αυτά προκύπτουν από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 12ο–ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ–ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά ανά δίμηνο και εκτάκτως όποτε κρίνει σκόπιμο ο Πρέοδρος.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνονται με ευθύνη του γραμματέα.

‘Υστερα από έγγραφο αίτημα τριών τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος και κωλυομένου ή αρνουμένου ή αδιαφορούντος αυτού ο Αντιπρόεδρος, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε έκτακτη συνεδρίαση και συζητά τα θέματα που περιέχονται στην έγγραφη αίτηση των μελών που ζήτησαν την σύγκληση. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εάν παρίστανται τουλάχιστον τρία από τα μέλη του. Εάν απουσιάζει ο Πρόεδρος την συνεδρίαση διευθύνει ο Αντιπρόεδρος και αν απουσιάζει και αυτός ο Γεν. Γραμματέας.

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν καταστατικό. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη υπέρ της οποίας ψήφισε ο Πρόεδρος ή ο Προεδρεύων. Οι αποφάσεις δεσμεύουν απόντες ή μειοψηφίσαντες συμβούλους.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει επί τρείς συνεχείς συνεδριάσεις χωρίς την ύπαρξη «σπουδαίου λόγου», εκπίπτει του αξιώματος του με απόφαση τουλάχιστον 3 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε την θέση του καταλαμβάνει το πρώτο κατά σειράν αναπληρωματικό μέλος. Η ύπαρξη σπουδαίου λόγου κρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετάαπό πρόσκληση του υπό έκπτωση μέλους και ακρόασή του. Το μέλος που εκπίπτει, δύναται να ζητήσει την σύγκληση Γεν. Συν/σεως, η οποία συγκαλείται το αργότερο εντός 20 ημερών και η οποία κρίνει οριστικώς περί της εκπτώσεως ή μη. Εάν το μέλος δεν προσέλθει εις το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Γενική Συνέλευση κατά την συζήτηση ή αρνηθεί να αιτιολογήσει έστω και εγγράφως τις απουσίες του, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γενική Συνέλευση αποφασίζουν χωρίς την ακρόασή του.

Σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως ενός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής, την θέση του καταλαμβάνει ο πρώτος κατά σειράν αναπληρωματικός. Εάν εξαντληθεί ο αριθμός των αναπληρωματικών, γίνονται νέες αρχαιρεσίες για την εκλογή μελών προς συμπλήρωση των ελλειπόντων από το Διοικητικό Συμβούλιο εφόσον οι σύμβουλοι που απομένουν είναι λιγότεροι από τέσσερις (4). Η θητεία των νεοεκλεγέντων λήγει μαζί με την θητεία των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μειωθούν κάτω των 4 εντός του τελευταίου 2μήνου προ των αρχαιρεσιών, δεν διενεργούνται συμπληρωματικές αρχαιρεσίες, αρκεί να υφίστανται τουλάχιστον 3 σύμβουλοι, μεταξύ των οποίων κατανέμονται τα αξιώματα Προέδρου, Αντ. Γ. Γραμματέα και Ταμία, διαφορετικά επισπεύδονται οι αρχαιρεσίες και επιμηκύνεται κατά το διάστημα αυτό η θητεία του νέου συμβουλίου.

Το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρείται και φυλάσσεται με ευθύνη του Γεν ικού Γραμματέα. Τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρούνται με την υπογραφή όλων των μελών που είχαν παραστεί.

Κάθε μέλος του σωματείου έχει το δικαίωμα υποβολής εγγράφως προτάσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο και υποχρεούται να τις αναζητήσει εντός τριών το πολύ συνεδριάσεών του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται σε περιπτώσεις αντιμετώπισης ειδικών θεμάτων και ιδιαίτερα όπου απαιτούνται ιδιαίτερα εξειδικευμένες γνώσεις ή ιδιότητες των συμμετεχόντων μελών, κατ’ εξαίρεση της διατάξεως του άρθρου 5 του παρόντος, να επιλέγει τους καταλληλότερους από τους ενδιαφερόμενους εκ των μελών για την συγκεκριμένη εργασία.

ΑΡΘΡΟ 13ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το σωματείο ενώπιον πάσης Αρχής και παντός Δικαστηρίου, και σε όλες αυτού τις σχέσεις με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, προεδρεύει σε αυτές, κηρύσσει την έναρξη και λήξη κάθε συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου ανακοινώνει τα εν τω μεταξύ συμβάντα, δίνει και αφαιρεί τον λόγο εις τους Συμβούλους και θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία. Επίσης ο Πρόεδρος υπογράφει μετά του Γενικού Γραμματέα όλα τα εξερχόμενα έγγραφα και μετά του Ταμία τα χρηματικά εντάλματα, ελέγχει την κανονική λειτουργία των γραφείων του Συλλόγου και της ακριβούς εφαρμογής του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού και γενικά επιμελείται κλαι επιδιώκει την επιτυχία των σκοπών του σωματείου.

Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρεί ο Αντιπρόεδρος.

ΑΡΘΡΟ 14ο – ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Γενικός Γραμματέας ασκεί την εποπτεία επί των γραφείων του Συλλόγου και διεκπεραιώνει την αλληλογραφία, τηρεί το πρωτόκολο εισερχόμενων και εξερχομένων εγγράφων, τα μητρώα των μελών και τα βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως. Παραλαμβάνει τα προς το Σωματείον αποστελλόμενα έγγραφα και επιστολές και συντάσσει τις προς αυτά απαντήσεις, τηρεί την σφραγίδα και το αρχείο του σωματέιου, προσυπογράφει μετά του Προέδρου τα εξερχόμενα έγγραφα και συντάσσει μετά του Ταμίου τον απολογισμόν και τον προ¨τυπολογισμόν εκάστης διαχειριστικής περιόδου.

Τον Γενικό Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αναπληρεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο από τον Πρόεδρο.

ΑΡΘΡΟ 15ο – ΤΑΜΙΑΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο Ταμίας μεριμνά δια την είσπραξη των δικαιωμάτων εγγραφής, των συνδρομών, των εκτάκτων εισφορών και όλων εν γένει των προς το Σωματέιον οφειλών επί τη βάσει σχετικών διπλοτύπων αποδείξεων, εκτελεί με εντολή του Προέδρου κάθε πληρωμή που αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, υποβάλλει εις το Διοικητικό Συμβούλιο σύντομο μεν κάθε τριμηνία έκθεση για την κατάσταση του Ταμείου, αναλυτική δε βεβαιούμενη με επισυνημμένα έγγραφα, αποδείξεις και εντάλματα, εις το τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου, συντάσσει μετά του Γενικού Γραμματέως τον προϋπολογισμό και απολογισμό, τηρεί τα βιβλία ταμείου και τα λοιπά βιβλία και ευθύνεται προσωπικά δια κάθε δαπάνη που έγινε κατά παράβαση του Νόμου, του παρόντος καταστατικού, και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τον Ταμία απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ένας των Συμβούλων οριζόμενος με απόφαση του Προέδρου.

Με σύμφωνη γνώμη όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και όχι μόνο των παρισταμένων, δύναται να ανατεθούν στον πέμπτο Σύμβουλο ειδικά καθήκοντα ή να εκχωρεί μέρος των καθηκόντων των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 16ο – ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η Εξελεγκτική Επιτροπή απαρτίζεται από τρία μέλη, έχει δε ως αρμοδιότητα τον έλεγχο διακρίβωσης του συννόμου των τελουμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο οικονομικών και διαχειριστικών ενεργειών. Προς τον σκοπό αυτό έχει το δικαίωμα να πραγματοποιεί ελέγχους οποτεδήποτε επί όλων των σχετικών βιβλίων και στοιχείων, και υποβάλλει υποχρεωτικά προς την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση επί της διαχείρισης των οικονομικών του Συλλόγου από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά το διαρεύσαν έτος.

Εάν της ζητηθεί εγγράφως από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από το 20% τουλάχιστον των ταμειακώς ενήμερων μελών, η Επιτροπή πραγματοποιεί έκτακτο ειδικό έλεγχο στη διαχείριση των οικονομικών του σωματείου, τα πορίσματα του οποίου υποβάλλει εγγράφως τόσο προς το Διοικητικό Συμβούλιο όσο και προς τους αιτήσαντες, προσέτι δε τα δημοσιεύει στον πίνακα ανακοινώσεων του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 17ο – ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η εκλογή των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής γίνεται ταυτόχρονα με την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και για την αυτή διάρκεια από την Γενική Συνέλευση. Μέλος της δύναται να εκλεγεί οποιοδήποτε μέλος του σωματείου, φυσικό πρόσωπο, εφ’ όσον είναι Ελληνας πολίτης και δεν οφείλει οποιοδήποτε ποσό στο σωματείο από εισφορές ή άλλη αιτία. Οι μη εκλεγέντες υποψήφιοι αποτελούν τα αναπληρωματικά μέλη, ο δε πλειοψηφήσας προεδρεύει των συνεδριάσεων της επιτροπής αυτής. Επί παραιτήσεως, θανάτου, κηρύξεως εκπτώτου κλ.π ενός μέλους του, τούτο αντικαθίσταται από τον πρώτο κατά σειρά αναπληρωματικό. Εάν τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής μειωθούν και των δύο, διεξάγονται αρχαιρεσίεςς για την αναπλήρωση των ελλειπόντων, αν δεν υπάρχουν αναπληρωματικοί. Οποτεδήποτε συμβεί αυτό.

ΑΡΘΡΟ 18ο – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Εξελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία εάν παρίσταντια τουλάχιστον δύο εκ των μελών της. Σε περίπτωση διαφωνίας, αυτή καταγράφεται στο σχετικό πρακτικό και το θέμα της διαφωνίας αναφέρεται στην ετήσια έκθεση προς την Γενική Συνέλευση.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 19ο

Η Γενική Συνέλευση του σωματείου απαρτίζεται από τα μέλη του Συλλόγου. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου έχουν όλα τα τακτικά μέλη εφόσον είναι ταμειακώς εντάξει.

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου, αποφασίζει για κάθε υποβαλλόμενο σε αυτή θέμα και έχει γενική αρμοδιότητα για κάθε ζήτημα που αφορά την εξυπηρέτηση των σκοπών του Συλλόγου.

Επί πλέον των ως άνω γενικών αρμοδιοτήτων η Γενική Συνέλευση έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να , α) εγκρίνει τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, β) απαλλάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη, γ) εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, δ) τροποποιεί το Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό και ε) λαμβάνει απόφαση για διάλυση του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 20ο

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μια φορά το χρόνο στην έδρα του Συλλόγου, εκτάκτως δε οσάκις αποφασίζει τούτο το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ζητήσουν τα πέντε εικοστά (5/20) τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει μελών του Σωματέιου, με έγγραφη αίτηση εις την οποία καθορίζονται και τα προς συζήτηση θέματα.

2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον Πρόεδρο του διοικητικού Συμβουλίου με έγγραφη πρόσκληση η οποία θα καθορίζει α) τον τόπο, την ημέρα και την ‘ώρα της Συνελεύσεως, β) τα συζητητέα θέματα και γ) Αν η καλουμένη Συνέλευσις είναι πρώτη, δεύτερη ή τρίτη.

3. Η ως άνω πρόσκληση πρέπει να τοιχοκολλάται εις το Γραφείο του Σωματείου δέκα πέντε (15) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της ημέρας της συγκλήσεως της Συνελεύσεως, εφόσον υφίστανται τοιαύτα. Αν το σωματείο δεν διαθέτει γραφεία, η σύγκληση γίνεται με έγγραφη πρόσκληση των μελών, αποστελλομένη προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών.

4. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία, εκτός εάν ειδικώς ορίζεται αλλοιώς εις το παρόν, εφόσον παρίστανται σε αυτήν το ένα τρίτον (1/3) τουλάχιστον των ταμειακώς εν τάξει μελών. Εάν δεν πραγματοποιηθεί απαρτία την πρώτη Συνέλευση, καλείται δεύτερη με τα αυτά απολύτως θέματα, μετά παρέλευσιν τριών το ολιγώτερον και εντός δέκα το βραδύτερον ημερών από την αναβληθείσα. Η δεύτερη Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων μελών. Δεν απαιτείται νέα πρόσκληση αν η νέα ημερομηνία είχε αναγγελθεί με την πρόσκληση για την πρώτη συνέλευση.

5. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και ταμειακώς εντάξει μελών, εκτός αν με διάταξη του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού ορίζεται αλλοιώς.

6. Κατά την ωρισμένη ημέρα και ώρα συγκλήσεώς της η Γενική Συνέλευση, αφού ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διαπιστώσει την ύπαρξη απαρτίας, προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου και του Γραμματέως αυτής μετά δε εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

7. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο για συζήτηση και έγκριση: α) Ο απολογισμός της ληξάσης διαχειριστικής περιόδου, β) ο προϋπολογισμός της νέας διαχειριστικής περιόδου και γ) η έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά γίνεται συζήτηση και ψηφοφορία επί των άνω και επί των λοιπών θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.΄

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 21ο

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση, αφού εξαντλήσει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, εκλέγει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή.

2. Δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν για την εκλογή Διοικηντικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής όσοι δεν υπέβαλλαν αίτηση εγγραφής τους στο σωματείο τουλάχιστον πριν από εκατόν ογδόντα ημέρες.

3. Προ των Ζρχαιρεσιών η Γενική Συνέλευση εκλέγει τριμελή Εφορευτική Επιτροπη. Μετά ο Γενικός Γραμματεύς διαβάζει τον από Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή και προσθέτει τις τυχόν νέες υποχηφιότητες σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος. Κατά του καταλόγου τούτου είναι δυνατόν να διατυπωθούν αμέσως ενστάσεις, επί των οποίων αποφασίζει αμέσως η Εφορευτική Επιτροπή. Κατόπιν διεξάγεται ψηφοφορία για εκλογή πέντε (5) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τριών (3) της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

4. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για να εκλεγούν ως μέλη του Διοικηικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής επιτροπής έχουν, τα μέλη του Συλλόγου φυσικά πρόσωπα που πηρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος Καταστατικού, εφόσον είναι ταμειακώς εντάξει και υποβάλλουν έγγραφη αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο τρείς (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση του σωματείου. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν έξι (6) τουλάχιστον υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο και τέσσερις (4) για την Εξελεγκτική Επιτροπή δύναται να υποβληθούν και νέες υποψηφιότητες μέχρι την έναρξη της ψηφοφορίας.

5. Οι αρχαιρεσίες ενεργούνται με ψηφοιδέλτια, τα οποία περιλαμβάνουν του κατά τ’ ανωτέρω από το Διοικητικόι Συμβούλιο και από την Συνέλευση εγκρινόμενο πίνακα εκλογίμων υποψηφίων, χωριστά για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή αλλά στο αυτό ψηφοδέλτιο, στο οποίο προστίθενται οι νέες υποψηφιότητες, κατά την προηγούμενη παράγραφο και διανέμονται στους παρόντες π-.δ. την Εφορευτική Επιτροπή. Στα ψηφοδέλτια ο εκλογέας δύναται να σημειώσει προ των ονομάτων μέχρι πέντε (5) σταυρούς προτιμήσεως για το Διοικητικό Συμβούλιο και τρεις (3) για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Τα ψηφοδέλτια τίθεται από τον εκλογέα εντός φακέλλου που φέρει τη σφραγίδα του Σωματείου και που δίδεται εις αυτόν από την Εφορευτική Επιτροπή, αφού προηγούμενα υπογράψει εις τον πίνακα των ψηφισάντων.

6. Αφού ψηφίσει και ο τελευταίος από τους παριστάμενους εκλογείς η Εφορευτική επιτροπή ενεργεί την διαλογή των ψηφοδελτίων. Ψηφοδέλτιον το οπίον δεν πληρεί τους ανωτέρω όρους, κηρύσσεται από αυτήν άκυρο. φάκελλος που περιέχει περισσότερα από ένα ψηφοδέλτιο δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν. Επιτυχόντες θεωρούν ται οι πέντε (5) πρώτοι πλειοψηφίσαντες για το Διοικητικό Συμβούλιο και οι τρείς (3) πρώτοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Επί ισοψηφίας δύο ή περισσοτέρωνυποψηφίων για την κατάληψη της τελευταίας θέσεως, διενεργείται κλήρωση.

7. Μετά το τέλος της διαλογής η Εφορευτική επιτροπή καταρτίζει και υπογράφει το Πρακτικόν της ψηφοφορίας και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες υποψηφίους καθώς και την σειρά των αναπληρωματικών μελών, ανάλογα με τους σταυρούς που έλαβε έκαστος.

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 22ο

Με αιτιολογημένες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνελεύσεως δύναται να απονέμονται τιμητικές διακρίσεις προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Ελληνες ή αλλοδαπούς., μέλη του σωματείου ή τρίτους, τα οποία καθ’ οιονδήποτε τρόπο συνέβαλαν ή συμβάλλουν στην προώθηση, ανάπτυξη και προβολή του σιδηρόδρομου ή του σωματείου ή εν πάσει περιπτώσει έδρασαν θετικώς υπέρ των σκοπών του σωματείου. Οι τιμητικές διακρίσεις είναι οι εξής και απονέμονται μόνο σε μη μέλη του σωματείου:

α) Απονομή επαίνου του «Συλλόγου φίλων του Σιδηροδρόμου»

β) Απονομή του τίτλου του «ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΜΕΛΟΥΣ» συνοδευόμενη από ειδικό τιμητικό δίπλωμα.

γ) Απονομή του τίτλου του «ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ» συνοδευόμενη από ειδικό τιμητικό δίπλωμα.

δ) Απονομή του τίτλου του μεγάλου ευεργέτη συνοδευόμενου από χάλκινο μετάλλιο και τιμητικό δίπλωμα.

Οι τιμώμενοι αναγράφονται σε ειδικό μητρώο τηρούμενο από τον Γενικό Γραμαμτέα. Οι διακρίσεις α’ και β’ απονέμονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και γ’ και δ’ με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Η μορφή, το περιεχόμενο και το σχήμα, τόσον του τιμητικούτ διπλώματος όσον και του μετάλλιου θα καθορισθούν από ειδική Επιτροπή που θα οπρισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 24ο – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για την εύρυιθμη, απρόσκοπτη και δημιουργική λειτουργία του Συλλόγου, απαραίτητη προϋπόθεση τυγχάνει και η προστασία του από ενδεχόμενες αρνητικές ενέργειες μελών του. Η προστασία αυτή εκφράζεται με κατασταλτικά – πειθαρχικά μέτρα που δικαιούται να λαμβάνει το σωματείο προκειμένου να προασπίζει το κύρος του και την λειτουργικότητά του, εναντίον εκείνων οι οποίοι το εκθέτουν ή ενεργούν κατά τρόπον που αντιβαίνει στις καταστατικές διατάξεις ή δυσκολεύουν την ομαλή λειτουργία του ή δεν υπακούουν στις νόμιμες αποφάσεις των οργάνων του.

ΑΡΘΡΟ 25ο – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΕΩΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Η πειθαρχική διαδικασία κινείται ύστερα είτε από έγγραφη καταγγελία προς το Διοικητικό Συμβούλι, οιουδήποτε μέλους του Σωματέιου, είτε μετά από απόφαση του διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση καταγγελίας εκ μέρους ενός μέλους του σωματείου, το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει τα καταγγελόμενα και αν κρίνει ότι τα καταγγελόμενα είναι βάσιμα καλεί το υπόλογο μέλος να υποβάλλει εγγράφως εξηγήσεις ή να παραστεί ακι να παράσχει εξηγήσεις προφορικώς προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Το υπό κατηγορία μέλος του σωματείου καλείται επίσης να παράσχει εξηγήσεις, εγγράφως ή προφορικώς και στην περίπτωση που η πειθαρχική διαδικασία κινείται με απόφαση του ιδίου του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι εξηγήσεις αυτές καραχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφονται και από το υπό κατηγορία μέλος.

Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει ως ανεπαρκείς τις δοθείσες εξηγήσεις, επιβάλλει κατά την κρίση του τις εξής πειθαρχικές κυρώσεις:

α) Προφορική μομφή

β) Εγγραφη μομφή

γ) Πρόταση προς την προσεχή Γενική Συνέλευση διαγραφής του μέλους,

Σ’ αυτήν την περίπτωση, μέχρι συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως, ο υπόλογος τελεί τπό αναστολή της ιδιότητας του μέλους του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 26ο – ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ

Στην περίπτωση επιβολής των προβλεπομένων στο προηγούμενο άρθρο κυρώσεω, το θιγόμενο μέλος δύναται να προσφύγει, κατά της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, στην Γενική Συνέλευση των μελών της οποίας δύναται να ζητήσει την σύγκληση με έγγραφό του προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο και υποχρεούται να την συγκαλέσει εντός δύο μηνών από την υποβολή της αιτήσεως. Η Γενική Συνέλευση κρίνει οριστικώς επί του θέματος, δεχόμενη τροποποιούσα ή απορρίπτουσα την ποινή.

ΑΡΘΡΟ 27ο – ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Μέλος διαγραφέν με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, δεν επανεγγράφεται στο σωματείο παρά μόνο με αιτιολογημένη απόφαση μεταγενέστερης, τουλάχιστον κατά ένα έτος, γενικής Συνελεύσεως, στην ημερήσια διάταξη της οποίας θα φέρει το θέμα το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από έγγραφο προς αυτό αίτημα του διαγραφέντος μέλους, προσυπογεγραμμένου από πέντε, τουλάχιστον, ταμειακώς ενήμερα μέλη.

ΑΡΘΡΟ 28ο – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

την τροποποίηση του Καταστατικού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ευρισκομένης σε απαρτία με την παρουσία του μισού πλέον ενός των ταμειακώς εντάξει μελών του Συλλόγου και η οποία αποφασίζει με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.

ΑΡΘΡΟ 29ο – ΑΣΑΦΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Κάθε ασάφεια του παρόντος Καταστατικού λύεται από την Γενική Συνέλευση, ενόψει και των σχετικών διατάξεων των περί σωματείων εκάστοτε ισχυόντων νόμων.

ΑΡΘΡΟ 30ο – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται δι’ εκδοθησομένου εσωτερικού κανονισμού, εγκρινομένου από την Γενική Συνέλευση να ρυθμίζει λεπτομερέστερα τα της εσωτερικής λειτουργίας του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 31ο – ΔΙΑΛΥΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ο Σύλογος διαλύεται κατά τις από το Νόμο οριζόμενες περιπτώσεις. Για λήψη αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση για διάλυση του Συλλόγου απαιρτείται η παρουσία των ¾ πλέον ενός των ταμειακώς εντάξει μελών του Συλλόγου και η πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.

Σε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου η περιουσία διατίθεται, δι’ αποφάσεως της Γεν. Συνελεύσεως, υπέρ άλλου σωματείου που επιδιώκει παρεμφερείς σκοπούς και σε περίπτωση μη λήψεως τέτοιας απόφασης ή μη υπάρξεως τέτοιου σωματείου, στον Οργανιμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος. Κατ’ εξαίρεση τα πάσης φύσεως αρχεία θα διατεθούν στο σιδηροδρομικό μουσείο της Αθήνας και μη υπάρχοντος ή μη αποδεχομένου στο μουσείο Μπενάκη.

ΑΡΘΡΟ 32ο

Το παρόν καταστατικόν αποτελούμενο από 32 άρθρα συνεζητήθη και εψηφίσθη κατ’ άρθρον και εις το σύνολο του και τελικώς εγκρίθη όπως έχει από τα κάτωθι ιδρυτικά αυτού μέλη.